Atteikuma tiesības

Šie atteikuma tiesību izmantošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir neatņemama sastāvdaļa distances pirkuma līgumam (turpmāk – Līgums), kas ir noslēgts starp SIA “BAJTEL.LV”, vien. reģ. Nr. 40003979897, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214B, Rīga, LV-1039, Latvija (turpmāk – Pārdevējs), un personu (turpmāk – Pircējs), par interneta tirdzniecības vietnē www.eleme.lv (turpmāk – Vietne) izvietotas preces iegādi.

Noteikumos noteiktās atteikuma tiesības ir tiesīgs izmantot Pircējs (patērētājs), kas atbilstoši Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta trešajai daļai ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

Pircējs ir tiesīgs izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” ietvertās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma, nesniedzot Pārdevējam nekādu pamatojumu par to, ievērojot Līgumā un šajos Noteikumos noteikto.

Atteikuma tiesības īstenojamas, ievērojot turpmāk minēto:

Atteikuma tiesības izmantojamas Pircējam iesniedzot Pārdevējam aizpildītu Atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu (turpmāk – Atteikuma pieteikums) 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci valdījumā (t.i. no dienas, kad prece ir piegādāta Pircējam un Pircējs ir pieņēmis preces piegādi). Iepriekš minētais termiņš ir ievērots, ja Pircējs Atteikuma pieteikumu nosūta Pārdevējam pirms tā beigām. Pircēja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

Atteikuma pieteikums nosūtāms:

–      pa pastu uz adresi: SIA „BAJTEL.LV”, vien. reģ. Nr. 40003979897, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214B, Rīga, LV-1039, Latvija

–      elektroniski uz Pārdevēja e-pasta adresi: [email protected]

Pārdevējs, saņemot Atteikuma pieteikumu, nekavējoties paziņo Pircējam par tā saņemšanu, nosūtot elektronisku paziņojumu uz Pircēja Atteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

Pircējam ir pienākums nosūtīt preci un tās oriģinālo iepakojumu atpakaļ Pārdevējam vai nodot to Pārdevējam vai tā pilnvarotajai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pircējs ir nosūtījis Pārdevējam Atteikuma pieteikumu. Iepriekš minētais termiņš ir ievērots, ja Pircējs ir nosūtījis preci atpakaļ Pārdevējam līdz iepriekš noteiktā termiņa beigām.

Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt preces oriģinālo iepakojumu, prece nedrīkst būt bojāta, lietota vai zaudējusi tirdzniecības izskatu. Atpakaļ sūtāmai precei ir jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija to saņemot.

Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pircējs ir nosūtījis Pārdevējam Atteikuma pieteikumu. Pārdevējs iepriekš minēto naudas summu atmaksā Pircējam tādā pašā maksāšanas veidā, kādu Pircējs izmantoja, iegādājoties preci, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

Pārdevējs ir tiesīgs neveikt Pircēja samaksātās naudas summas par preci un tās piegādi atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci un tās oriģinālo iepakojumu atpakaļ no Pircēja.

Pircējs sedz preces atpakaļnosūtīšanas vai atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.

Pircējam ir pienākums saglabāt gan preces piegādes dokumentus par preces saņemšanu, gan dokumentus par preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam.

Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jautājumus, kurus Noteikumi neregulē, Pircējs un Pārdevējs risinās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Pircējs var iepazīties ar papildu informāciju par atteikuma tiesību īstenošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: http://www.ptac.gov.lv/

Visi Pircēja jautājumi saistībā ar šo Noteikumu vai to izpildi, uzdodami rakstveidā, rakstot uz Pārdevēja e-pasta adresi: [email protected], vai mutiski, zvanot uz telefona numuru: +371 23209966. 


Garantija un Serviss

Par servisa un garantijas jautājumiem lūdzam griezties SIA”Bajtel.lv – Garmin salonveikalā T/C Domina Shopping, Ieriķu iela 3, Rīga. Darba laiks: 10:00-21:00. Telefons: +371 23209966. Epasts: [email protected]

Garantijas noteikumi

Vispārīgie noteikumi.

1.1. Visām SIA”Bajtel.lv” pārdotajām precēm, tās iegādājoties fiziskām personām, tiek nodrošināta ražotāja noteiktā garantija Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, ja tiek ievērota lietošanas instrukcija. Juridiskām personām tiek nodrošināta pārdevēja vai ražotāja noteiktā garantija un termiņš atsevišķos gadījumos var būt viens gads.

1.2. Preces ražotāja noteiktajā garantijas termiņā, SIA “Bajtel.lv” vai ražotāja autorizētais servisa centrs veic bojāto detaļu bezmaksas remontu vai nomaiņu, ja bojājumi radušies ražošanas procesā, konstrukcijas vai nolietojuma bojājumi, ar izmantoto komponenti saistīti defekti. Ne garantijas gadījumā vai garantijas termiņam noslēdzoties klientam var tikt piedāvāts maksas apkalpošanas remonts.

1.3. Nododot preci garantijas remontam, Klients klāt pievieno pārdevēja izsniegtu garantijas apliecinājumu, pirkuma čeku vai pavadzīmi, norādot preces defektu vai tā izpausmes. Garantijas apliecinošs dokuments ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts un saskatāms: izstrādājuma modelis, preces seriālais numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksti. Aizliegts veikt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas apliecinājumā norādītos datus – šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu.

1.4. Nodot preci garantijas remontam patērētājs var patstāvīgi piegādājot bojāto preci uz ražotāja noteikto garantijas servisu vai nogādāt SIA “Bajtel.lv” – Garmin salonveikalā T/C Domina Shopping, Ieriķu iela 3, Rīga. Darba laiks: 10:00-21:00. Telefons: +371 23209966. Epasts: [email protected] apkalpošanas centrā. Ja nav oriģinālais iepakojums, bojāto iekārtu ir pienācīgi jāiepako tā, lai tā netiek sabojāta transportēšanas laikā. Visas izmaksas par izstrādājuma drošu nogādāšanu līdz SIA “Bajtel.lv” apkalpošanas centram vai ražotāja noteiktajam garantijas servisa centram, sedz pats Klients.

1.5. Lai paātrinātu remonta darba veikšanu, preci vēlams iesniegt standarta komplektācijā (ar papildaprīkojumu, barošanas bloku, speciālajiem kabeļiem u.c.).

1.6. Garantijas sniedzējs vai nodrošinātājs izpilda garantijas saistības sapratīgos termiņos, saskaņojot iepriekš aptuveno izpildes termiņu un neradot neērtības Klientam (remonta laiks var tikt pagarināts, saskaņojot to ar Klientu).

1.7. Garantijas noteikumi neparedz preces aizvietošanu garantijas remonta laikā, izņemot gadījumus kad garantijas nodrošinātājs nevar izpildīt punkta 1.6. noteikumus. Par tehnikas aizvietošanas iespējam ir atbildīgs pārdevējs, iepriekš saskaņojot to ar klientu.

1.8. Nomainītai / saremontētai iekārtai saglabājas iepriekšējais garantijas laiks.


Garantijas saistību ierobežojumi:

Garantijas saistības neattiecas uz jebkāda veida programmnodrošinājumu un uz dažādu iekārtu savietojamību, kā arī uz gadījumiem, kad preču darbības traucējums ir radījis datorvīruss.

Garantijas saistības neattiecas uz preču profilakses, apkalpes un uzturēšanas darbiem.

2.3. Garantijas saistības neattiecas uz Pircēja datiem (datu atjaunošanu/saglabāšanu), kuri atrodas iegādātajā datortehnikā vai datu nesējos.

2.4. Garantijas saistības ir ierobežotas attiecībā uz iekārtu barošanas elementiem (akumulatoriem, baterijām) un pārējiem komponentiem ar ierobežoto resursu. Garantijas termiņu nosaka pats ražotājs.

Precēm garantijas saistības netiek piemērotas, ja:

3.1. Nav saglabāta preces pirkšanas dokumentācija (apliecinājumi).

3.2. Ir bojāta vai noplēsta Informācija, kas izvietota rūpnīcas uzlīmē.

3.3. Mehānisku bojājumu gadījumos.

3.4. Ir bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori.

3.5. Preces korpusā iekļuvis šķidrums, putekļi vai svešķermeņi.

3.6. Bojājumi radušies paaugstināta (neatbilstoša) barošanas sprieguma iedarbības rezultātā.

3.7. Prece tikusi atvērta, labota, vai tai veiktas izmaiņas ne SIA “Bajtel.lv” vai ražotāja neautorizētā servisa centrā.

3.8. Bojājumus, ir izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana.

3.9. Apkopei izmantoti neatbilstoši tīrīšanas līdzekļi.

3.10. Prece tiek ekspluatēta neatbilstoša vidē (paaugstināts mitrums, temperatūra).

3.11. Nav ievērota preču lietošanas instrukcija.


Garantija netiek attiecināta uz:

4.1. Izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektiem, aksesuāriem.

4.2. Ja nepieciešams mainīt, filtrus, baterijas, akumulatorus, drošinātājus, austiņas, mikrofonus, brīvroku ierīces un citas izstrādājuma detaļas un piederumus, kuriem ir ierobežots resurss, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tā nav saistīta ar izstrādājuma izjaukšanu.

4.3 SIA”Bajtel.lv” ir tiesības atcelt garantiju produktiem vai pakalpojumiem, kas iegādāti un/vai izmantoti pretrunā ar kādas valsts tiesību aktiem.

5. Garantijas karte

5.1. Veicot pirkumu, mēs tavam pasūtījumam pievienosim garantija karti. Tajā būs informācija par pasūtījumā esošajām ierīcēm – ražotājs, ierīces/ču nosaukumi, sērijas numurs/i.