www.eleme.lv

LIETOŠANAS NOTEIKUMI 
Šie lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz interneta tirdzniecības vietni www.eleme.lv (turpmāk – Vietne), un ir saistoši visām personām, kuras apmeklē un lieto Vietni (turpmāk – lietotāji).
Pirms uzsākat Vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Noteikumiem. Vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka Jūs esat pilnīgi iepazinies un piekrītat šiem Noteikumiem.
Vietnes izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt lietotājus par SIA “BAJTEL.LV”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003979897, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214B, Rīga, LV-1039, Latvija (turpmāk – Pārdevējs) Vietnē izvietotu preču pārdošanu un to iegādes noteikumiem. 

NOTEIKUMU SATURS:
Vietnē izvietotā informācija
Vietnē izmantotie termini
Reģistrācija
Vietnes vides mainīšana
Lietošanas tiesību ierobežošana
Atbildība
Saites uz citām interneta vietnēm
Intelektuālā īpašuma tiesības
Piemērojamie normatīvie akti 

VIETNĒ IZVIETOTĀ INFORMĀCIJA
Papildus šiem Noteikumiem, Vietnē ir izvietoti šādi dokumenti:

–     Distances pirkuma līgums
–     Atteikuma tiesību izmantošanas noteikumi
–     Atteikuma tiesību veidlapa – pieteikums par atteikumu
–     Garantijas serviss
–     Privātuma politika 

Pārdevējs negarantē, ka Vietnē izvietotā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas Vietnē tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no Pārdevēja un lietotāju līgumiskajām attiecībām. Katram lietotājam ir pienākums patstāvīgi izvērtēt Vietnē izvietotās informācijas saturu un tās lietderību. 
VIETNĒ IZMANTOTIE TERMINI
Vietnē izvietotajos dokumentos tiek izmantoti dažādi termini, atkarībā no konkrētā dokumenta satura un mērķa. Tā, piemēram:
Termins “Pircējs” – tiek izmantots distances pirkuma līgumā, lai apzīmētu fizisku vai juridisku personu, kas izdara pasūtījumu un veic preces iegādi Vietnē.
Termins “Pircējs (patērētājs)” – tiek izmantots distances pirkuma līgumā, lai apzīmētu personu, kas atbilstoši Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta trešajai daļai ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
Termins “Pircējs (juridiska persona)” – tiek izmantots distances pirkuma līgumā, lai apzīmētu juridisku personu, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci.
Termins “Pārzinis” – tiek izmantots privātuma politikā un sīkdatņu noteikumos, lai apzīmētu Pārdevēju kā personas datu pārzini saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas regulē fizisku personu datu apstrādi.
Termins “lietotājs” – tiek izmantots šajos Noteikumos, privātuma politikā un sīkdatņu noteikumos, lai apzīmētu jebkuru personu, kas apmeklē un lieto Vietni, tai skaitā “Pircēju”. 

REĢISTRĀCIJA
Lai varētu iegādāties Vietnē piedāvātās preces, lietotājs ir tiesīgs reģistrēties un izveidot savu personīgo kontu Vietnē (norādot: e-pasta adresi, lietotāja vārdu un izvēlēto paroli), kur var ievietot info par klienta kartēm un atlaidēm. Lietotājs ir tiesīgs veikt preces pasūtīšanu arī neveicot reģistrāciju Vietnē.
Pēc lietotāja vārda un paroles (turpmāk – piekļuves dati) izveidošanas un reģistrācijas veikšanas, lietotājs apņemas nodrošināt, ka tā piekļuves dati netiks atklāti trešajām personām. Piekļuves dati ir konfidenciāla informācija. Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru veikto darbību Vietnē, kas veikta, izmantojot tā piekļuves datus. Ja Vietnē preci iegādājas trešā persona, izmantojot lietotāja piekļuves datus, Pārdevējs ir tiesīgs šo personu uzskatīt par lietotāju. Ja lietotājs pazaudē piekļuves datus, lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Vietnē.
Veicot reģistrāciju vai pasūtot preci Vietnē, lietotājs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus lietotājs tieši vai netieši sniedzis Vietnē. Papildu informāciju par Pārdevēja veikto personas datu apstrādi ir sniegta Privātuma politikā.
Veicot reģistrāciju vai pasūtot preces Vietnē, lietotājs ir tiesīgs norādīt un sniegt savu piekrišanu par to, vai lietotājs vēlas saņemt ziņas par Vietnē pieejamām precēm, gaidāmajiem notikumiem, Pārdevēja mārketinga aktivitātēm, kampaņām un jaunumiem (turpmāk – reklāma). Ja lietotājs nevēlas saņemt reklāmu un par to ir informējis Pārdevēju, par to paziņojot Pārdevējam rakstveidā, izmantojot e-pasta adresi: [email protected]. Pārdevējs nesūtīs lietotājam reklāmu. Taču neatkarīgi no tā, ka lietotājs ir norādījis, ka nevēlas saņemt reklāmas no Pārdevēja, Pārdevējs ir tiesīgs nosūtīt lietotājam uz tā e-pasta adresi svarīga rakstura informāciju, piemēram, informāciju, kas saistīta ar lietotāja (vai komersanta, kura vārdā rīkojas lietotājs) līgumsaistību izpildi.
Ja lietotājs vēlas dzēst tā personīgo profilu Vietnē, lietotājs par to informē Pārdevēju, nosūtot rakstveida paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: [email protected], vai izdarot to savā profilā.

VIETNES VIDES MAINĪŠANA
Pārdevējs ir tiesīgs pārtraukt Vietnes vai tās atsevišķu sadaļu darbību, ja tas nepieciešams Vietnes pilnveides vai modernizēšanas darbiem, vai citu iemeslu dēļ. 

LIETOŠANAS TIESĪBU IEROBEŽOŠANA
Pārdevējam ir tiesības pēc saviem pamatotiem ieskatiem bez brīdinājuma ierobežot vai pārtraukt lietotāja pieeju Vietnei, ja Pārdevējs uzskata, ka lietotājs, izmantojot Vietni, var pārkāpt vai pārkāpj šos Noteikumus vai citus Vietnē izvietotos noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Vietnes darbībai vai drošībai, vai trešajām personām. 

ATBILDĪBA
Pārdevējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Vietnes vai tajā izvietotās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Vietnē piedāvātā prece, Vietne vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Vietnes darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

Pārdevējs neatbild par pastāvīgu piekļūšanu Vietnei un iespēju to izmantot, ja lietotāja interneta pieslēguma pakalpojums vai izmantotā iekārta neatbilst Vietnes lietošanas tehniskajām prasībām.

Pārdevējs negarantē Vietnē norādīto preču pieejamību. 

SAITES UZ CITĀM INTERNETA VIETNĒM
Vietne var saturēt saites uz trešo personu interneta vietnēm. Pārdevējs neuzņemas atbildību par trešo personu interneta vietņu saturu un tajā piedāvātajām precēm un/vai pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas lietotājam radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Vietnē izvietotās teksta saites. 

INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
Vietne ir Pārdevēja īpašums. Pārdevējam ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Vietni vai tajā izvietoto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Vietnes satura un tajā izvietotās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana. Vietni un tajā izvietoto informāciju nav atļauts izmantot citādi kā tikai personīgai lietošanai informatīvos nolūkos.

Jebkuras Vietnē izvietotās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Vietnē izvietoto preču zīmju, logotipu un attēlu izmantošana ir pieļaujama tikai ar Pārdevēja rakstveida piekrišanu. 

PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI
Vietnes darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Jebkurš strīds, domstarpība, nesaskaņa vai prasība, kas rodas sakarā ar Vietnes lietošanu vai kas izriet no šiem Noteikumiem, tiks izšķirta Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.